Reklamační řád


1. Všeobecná ustanovení

 1. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami a kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

2. Záruční podmínky

 1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu, nedodržování doporučené nosnosti u daného výrobku a jeho přetěžování.
 3. Reklamační lhůta začíná běžet v den převzetí zboží a trvá 30 dnů. 
 4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

3. Místo a způsob uplatnění reklamace

 1. Oznámení o zjištěných vadách včetně jejich stručného popisu je třeba učinit písemnou formou a přiložit spolu s kopií dokladu o zakoupení k reklamovanému zboží. Zásilku nezasílejte na dobírku. Takto zaslané zboží k reklamaci nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení reklamace.
 2. Neručíme za špatně zabalené zásilky vráceného nebo reklamovaného zboží zákazníkem.
 3. Zboží určené k reklamaci zasílejte prosím na adresu prodejny:
  Novosady 1585, budova Coop, 769 01 Holešov
 4. Zboží lze reklamovat i osobně na stejné adrese prodejny (Po-Pá 8.00-15:30 hod).

4. Lhůty pro uplatnění reklamace

 1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 2. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží. 
 3. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. 
 4. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, pro kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 9.5.2016 a je k dispozici na www.azrukavice.cz/reklamacni-rad. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.